skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duran, Angel xóa Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A plethora of generalised solitary gravity-capillary water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 7, 2015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. I: Derivation and mathematical properties

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 January 2019, Vol.388, pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2018.11.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalized solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 7, 2016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galilean invariance of some dispersive wave equations

Duran, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 6, 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. II: Geometric discretization

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, October 2019, Vol.397, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2019.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duran, Angel
  2. Dutykh, Denys
  3. Mitsotakis, Dimitrios
  4. Duran, A
  5. Mitsotakis, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...