skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 713  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on GUI Aesthetics

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Heuristic Process for GUI Widget Matching Across Application Versions

Molnar, Arthur-Jozsef; Molnar, Arthur-Jozsef (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 22, 2017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear, Concise and Effective UI: Opinion and Suggestions

Jain, Rishabh ; Dutta, Rupanta ; Tandon, Rajat; Tandon, Rajat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 13, 2014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black-Box Verification for GUI Applications

Arlt, Stephan ; Ermis, Evren ; Feo-Arenis, Sergio ; Podelski, Andreas; Podelski, Andreas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 17, 2012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Inventions on Command Buttons in a Graphical User Interface

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.949240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 inventions on Improving Toolbars: A TRIZ based analysis

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simflowny 2: An upgraded platform for scientific modeling and simulation

Arbona, A ; Miñano, B ; Rigo, A ; Bona, C ; Palenzuela, C ; Artigues, A ; Bona-Casas, C ; Massó, J; Massó, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 14, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2018.03.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MuSim, a graphical user interface for multiple simulation programs

Roberts, Thomas ; Cummings, Mary ; Johnson, Rolland ; Neuffer, David; Neuffer, David (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 1, 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Paper on Test Case generation for GUI Based Testing

Isabella, A ; Retna, Emi; Retna, Emi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 21, 2012

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grey-box GUI Testing: Efficient Generation of Event Sequences

Arlt, Stephan ; Banerjee, Ishan ; Bertolini, Cristiano ; Memon, Atif ; Schäf, Martin; Schäf, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 22, 2012

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis econométrico de series temporales en Gretl: La Ley de Okun

Calvo, Eduardo; Calvo, Eduardo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2017

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on Using Colors in Graphical User Interfaces

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUICop: Approach and Toolset for Specification-based GUI Testing

Hammoud, Dalal ; Zaraket, Fadi ; Masri, Wes; Masri, Wes (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 17, 2016

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on presenting textual items in Graphical User Interface

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on Drag and Drop in GUI

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264691

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Help, It Looks Confusing: GUI Task Automation Through Demonstration and Follow-up Questions

Intharah, Thanapong ; Turmukhambetov, Daniyar ; Brostow, Gabriel; Brostow, Gabriel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 13, 2017

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JETracer - A Framework for Java GUI Event Tracing

Molnar, Arthur-Jozsef; Molnar, Arthur-Jozsef (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2017

DOI: 10.5220/0005372902070214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-View of Testing Techniques Toward Improving Web-Based Application Testing

Kandil, Mostafa ; Hassanein, Ehab; Hassanein, Ehab (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 30, 2012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Implementation of a GUI based Offline GIFT Tool to exchange data between different systems

Kisor, Ray ; Deb, Partha; Deb, Partha (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 18, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.5120/19959-1793

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

kappa_SQ: A Matlab package for randomized sampling of matrices with orthonormal columns

Wentworth, Thomas ; Ipsen, Ilse; Ipsen, Ilse (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 4, 2014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 713  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (199)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2003  (46)
 3. 2004đến2008  (46)
 4. 2009đến2014  (255)
 5. Sau 2014  (357)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mishra, Umakant
 2. Moran, Kevin
 3. Poshyvanyk, Denys
 4. Watanabe, K.
 5. Taniguchi, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...