skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Zeitschrift Für Arbeitswissenschaft xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datenbasierte Personas älterer Endbenutzer für die zielgruppenspezifische Entwicklung innovativer Informations- und Kommunikationssysteme im Gesundheitssektor
Data-based Personas of elderly end users for the target-group-specific development of innovative information and communication systems in the health sector

Schäfer, Katharina ; Mertens, Alexander ; Rasche, Peter ; Theis, Sabine ; Bröhl, Christina ; Apdarmani, Olga ; Seinsch, Tobias ; Nitsch, Verena ; Brandl, Christopher ; Wille, Matthias

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2019, Vol.73(2), pp.177-192

ISSN: 0340-2444 ; E-ISSN: 2366-4681 ; DOI: 10.1007/s41449-019-00150-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brandl, Christopher
  2. Schäfer, Katharina
  3. Seinsch, Tobias
  4. Bröhl, Christina
  5. Wille, Matthias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...