skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Year&Apos;S Work In Critical And Cultural Theory xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2008, Vol. 16(1), pp.263-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbn004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Modern European Philosophy

Colebrook, Claire

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2014, Vol. 22(1), pp.180-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbu010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Srivastava, Neelam

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2013, Vol. 21(1), pp.185-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbt009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10Queer Theory and Sexualities

Meghani, Shamira A

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2011, Vol. 19(1), pp.205-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbr010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11Ecocriticism

Garrard, Greg

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2012, Vol. 20(1), pp.200-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbs011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11Modernisms

Currell, Susan

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2011, Vol. 19(1), pp.232-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbr011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

12 History/Historiography

Hadfield, Andrew

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2007, Vol. 15(1), pp.217-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbm012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Black Critical and Cultural Theory

Decristo, Jeramy

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2018, Vol. 26(1), pp.248-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mby013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Colonial Discourse and Postcolonial Theory

Mclaughlan, Robert ; Srivastava, Neelam

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2014, Vol. 22(1), pp.240-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbu013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Popular Culture

Papanikolaou, Dimitris ; Duncan, Derek

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2008, Vol. 16(1), pp.302-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbn010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2012, Vol. 20(1), pp.272-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbs013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2010, Vol. 18(1), pp.270-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbq013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14 Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2007, Vol. 15(1), pp.258-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbm014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

15Visual Culture

Tubridy, Derval

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2013, Vol. 21(1), pp.291-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbt015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

16 Postcolonial Theory

Mclaughlan, Robert ; Srivastava, Neelam

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2015, Vol. 23(1), pp.327-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbv017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

17 Modern European Philosophy

Power, Nina

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2016, Vol. 24(1), pp.356-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbw017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

19 Ecocriticism

Kerridge, Richard

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2014, Vol. 22(1), pp.373-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbu019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1Black Cultural Studies

Marriott, David

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2011, Vol. 19(1), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbr001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1Multiculturalism (2010–2011)

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2013, Vol. 21(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbs020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 Media

Smith, Iain Robert

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2018, Vol. 26(1), pp.388-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mby021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Procter, James
  2. Procter, J.
  3. Morton, Stephen
  4. Morton, S.
  5. Mishra, Vijay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...