skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: World Bank Research Observer (1986-1998) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF GROUPS AND CREDIT COOPERATIVES IN RURAL LENDING

Huppi, Monika ; Feder, Gershon

The World Bank Research Observer (1986-1998), Jul 1990, p.187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02573032 ; E-ISSN: 15646971

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feder, Gershon
  2. Huppi, Monika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...