skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: World Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SUFIS' CHOICE: Egypt's Political Wild Card

Deasy, Kristin

World Affairs, Sep/Oct 2012, Vol.175(3), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEARNING CURVE: American Culture and the Muslim World

Skerry, Peter

World Affairs, Jul/Aug 2011, Vol.174(2), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERROR IN BURMA: Buddhists vs. Muslims

Coclanis, Peter

World Affairs, Nov/Dec 2013, Vol.176(4), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JIHAD IN THE BALKANS: The Next Generation

Bardos, Gordon

World Affairs, Sep/Oct 2014, Vol.177(3), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSONS OF INTEREST: Britain Learns from Ex-Islamists

Weiss, Michael

World Affairs, Jul/Aug 2011, Vol.174(2), pp.65-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORTH AFRICA: Beyond Jihadist Radicalization

Romdhani, Oussama

World Affairs, Jan/Feb 2015, Vol.177(5), pp.61-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POPE FRANCIS: Resurrecting Catholicism's Image?

Flamini, Roland

World Affairs, Sep/Oct 2013, Vol.176(3), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGYPT'S ELECTIONS: Why the Islamists Won

Tadros, Samuel

World Affairs, Mar/Apr 2012, Vol.174(6), pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORCED EXODUS: Christians in the Middle East

Flamini, Roland

World Affairs, Nov/Dec 2013, Vol.176(4), pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARAB SPRING OR ISLAMIST WINTER?: Three Views

Totten, Michael J. ; Schenker, David ; Abdul-Hussain, Hussain;

World Affairs, Jan/Feb 2012, Vol.174(5), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BARBARISM 2014: On Religious Cleansing by Islamists

Shea, Nina

World Affairs, Nov/Dec 2014, Vol.177(4), pp.34-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISLAMIC TERROR: Decentralized, Franchised, Global

Brinkley, Joel

World Affairs, Jul/Aug 2013, Vol.176(2), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RADICAL ISLAM'S GLOBAL REACTION: The Push for Blasphemy Laws

Totten, Michael

World Affairs, Jan/Feb 2013, Vol.175(5), pp.25-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...