skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: World Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paradox of Administrative Decentralization Reform in Young Asian Democracies: South Korea and Indonesia

Heo, Inhye

World Affairs, December 2018, Vol.181(4), pp.372-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200 ; E-ISSN: 1940-1582 ; DOI: 10.1177/0043820018813474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heo, I.
  2. Heo, Inhye
  3. Heo Inhye

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...