skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: Women's Review of Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scavenger ideology.(Book Review)

Fausto - Sterling, Anne

The Women's Review of Books, Nov, 2003, Vol.21(2), p.9(3)

ISSN: 0738-1433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Girl delinquents.(The Woman in the Zoot Suit: Gender, Nationalism, and the Cultural Politics of Memory)(Book review)

Chavez - Garcia, Miroslava

The Women's Review of Books, Sept-Oct, 2009, Vol.26(5), p.6(3)

ISSN: 0738-1433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fausto-Sterling, Anne
  2. Ordover, Nancy
  3. Miroslava Chávez-García
  4. Fausto - Sterling, Anne
  5. Anne Fausto-Sterling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...