skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Wireless Personal Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LTE Advanced Relaying Standard: A Survey

Zhioua, Ghayet ; Labiod, Houda ; Tabbane, Nabil ; Tabbane, Sami

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.72(4), pp.2445-2463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1157-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized Spread Spectrum Watermarking for Fading-Like Collusion Attack with Improved Detection Performance

Maity, Santi ; Maity, Seba ; Sil, Jaya ; Delpha, Claude

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.72(3), pp.1737-1753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1132-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware Simulator Design for MIMO Propagation Channel on Shipboard at 2.2 GHz

Habib, Bachir ; Farhat, Hanna ; Zaharia, Gheorghe ; El Zein, Ghaïs

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.71(4), pp.2535-2561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-012-0954-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber-Distributed Indoor High Bitrate Optical Wireless System

Al Hajjar, Hani ; Fracasso, Bruno ; Leroux, Dominique

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.72(3), pp.1771-1782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1134-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...