skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Wireless Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the performance of heterogeneous MANETs

Hadj Sadok, Djamel ; Rodrigues, Thiago ; Amorim, Rodrigo ; Kelner, Judith

Wireless Networks, 2015, Vol.21(1), pp.139-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: 10.1007/s11276-014-0777-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadj Sadok, D.F.
  2. Kelner, Judith
  3. Amorim, Rodrigo
  4. Rodrigues, T.G.
  5. Kelner, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...