skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Nhan đề tạp chí: Web Information Systems Engineering – Wise 2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Web Information Systems Engineering – WISE 2015: 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1-3, 2015, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Information Systems Engineering – WISE 2015: 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1-3, 2015, Proceedings, Part II

Nyberg, Roger G. ; Yella, Siril ; Gupta, Narendra K. ; Dougherty, Mark;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Wang, Jianyong (Editor) ; Cellary, Wojciech (Editor) ; Wang, Dingding (Editor) ; Wang, Hua (Editor) ; Chen, Shu-Ching (Editor) ; Li, Tao (Editor) ; Zhang, Yanchun (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319261867 ; ISBN: 331926186X ; E-ISBN: 9783319261874 ; E-ISBN: 3319261878 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26187-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cellary, Wojciech
  2. Wise,Verfasserin
  3. Mattern, Friedemann
  4. Wang, Jianyong
  5. Zhang, Yanchun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...