skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Water Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong chromate-adsorbent based on pyrrolic nitrogen structure: An experimental and theoretical study on the adsorption mechanism

Ko, Young-Jin ; Choi, Keunsu ; Lee, Soonjae ; Jung, Kyung-Won ; Hong, Seokwon ; Mizuseki, Hiroshi ; Choi, Jae-Woo ; Lee, Wook-Seong

Water Research, 15 November 2018, Vol.145, pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.08.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jung, K.-W.
  2. Hong, Seokwon
  3. Lee, W.-S.
  4. Mizuseki, H.
  5. Ko, Young-Jin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...