skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Water, air & soil pollution : an international journal of environmental pollution xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status Quo of Soil Contamination with Inorganic and Organic Pollutants of the River Oka Floodplains (Russia)

Zimmer, Dana ; Kiersch, Kristian ; Jandl, Gerald ; Meissner, Ralph ; Kolomiytsev, Nikolay ; Leinweber, Peter

Water, Air, & Soil Pollution, 2010, Vol.211(1), pp.299-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0301-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correcting the Effect of the Sorbent to Solution Ratio on Sorption Isotherms from Batch Tests with Soils and Sediments

Fehse, Kay-Uwe ; Borg, Heinz ; Sorkau, Eduard ; Pilchowski, Kurt ; Luckner, Ludwig

Water, Air and Soil Pollution, Jul 2010, Vol.210(1-4), pp.211-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0243-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...