skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of Music Therapy xóa Nhan đề tạp chí: Voices: a World Forum for Music Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource-oriented Bonny Method of Guided Imagery and Music (R-oGIM) as a creative health resource for musicians

Trondalen, Gro

Nordic Journal of Music Therapy, 02 January 2016, Vol.25(1), pp.5-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2014.987804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trondalen, G.
  2. Trondalen, Gro
  3. Gro Trondalen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...