skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Virtual Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualising mixed spaces of interaction for designing continuous interaction.(Author abstract)

Trevisan, Daniela Gorski ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit

Virtual Reality, June, 2004, Vol.7(3), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualising mixed spaces of interaction for designing continuous interaction

Trevisan, Daniela ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoît

Virtual Reality, 2004, Vol.8(2), pp.83-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-004-0140-2

Toàn văn sẵn có

3
Conceptualising mixed spaces of interaction for designing continuous interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualising mixed spaces of interaction for designing continuous interaction

Trevisan, Daniela Gorski ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoît

Virtual Reality, 6/2004, Vol.8(2), pp.83-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10055-004-0140-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trevisan, Daniela Gorski
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Macq, Benoît
  4. Macq, Benoit
  5. Trevisan, D.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...