skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Dialnet xóa Tất cả các phiên bản Virtual Archaeology Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of automatic stippling illustrations from photographs for documenting archaeological pieces

Arroyo, Germán ; Martín, Domingo ; Luzón García, Victoria

Virtual Archaeology Review, 2011, Vol.2(3), pp.59-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-9947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploración en tiempo real de la reconstrucción virtual de los instrumentos del Pórtico de la Gloria

Méndez, Roi ; Otero, Antonio ; Jarque, Samuel ; Flores González, Julian C.

Virtual Archaeology Review, 2012, Vol.3(6), pp.49-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-9947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Tool for Automatically Generated 3D Illustration in Real Time from Archaeological Scanned Pieces

López, Luis ; Arroyo, Germán ; Martín Perandrés, Domingo

Virtual Archaeology Review, 2012, Vol.3(6), pp.73-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-9947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galicia Dixital. Una exposición de patrimonio e-tangible. El Museo Vacío

Luis A. Hernández Ibáñez

Virtual Archaeology Review, 01 April 2010, Vol.1(1), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1989-9947 ; DOI: 10.4995/var.2010.4765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...