skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa Nhan đề tạp chí: Virology journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A monoclonal antibody against lymphocyte function-associated antigen-1 decreases HIV-1 replication by inducing the secretion of an antiviral soluble factor.(Report)

Rychert, Jenna ; Jones, Lindsay ; Mcgrath, Graham ; Bazner, Sue ; Rosenberg, Eric S

Virology Journal, April 18, 2013, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-422X ; DOI: 10.1186/1743-422X-10-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenberg, Eric
  2. Rychert, Jenna
  3. McGrath, Graham
  4. Bazner, S
  5. Rosenberg, Es

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...