skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Virology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serial in vivo passage of HIV-1 infection in Macaca nemestrina

Agy, M B ; Schmidt, A ; Florey, M J ; Kennedy, B J ; Schaefer, G ; Katze, M G ; Corey, L ; Morton, W R ; Bosch, M L

Virology, 24 November 1997, Vol.238(2), pp.336-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6822 ; PMID: 9400606 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A minimally replicative HIV-2 live-virus vaccine protects M. nemestrina from disease after HIV-2(287) challenge

Looney, D J ; Mcclure, J ; Kent, S J ; Radaelli, A ; Kraus, G ; Schmidt, A ; Steffy, K ; Greenberg, P ; Hu, S L ; Morton, W R ; Wong-Staal, F

Virology, 01 March 1998, Vol.242(1), pp.150-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6822 ; PMID: 9501043 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morton, W R
  2. Schmidt, A
  3. Schmidt, Ann
  4. Florey, Mj
  5. Radaelli, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...