skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Chủ đề: Business -- Industry -- Industrial sectors xóa Nhan đề tạp chí: Victorian Literature and Culture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSMOPOLITANISM, FEMINISM, AND THE MOVING BODY

Walkowitz, Judith R

Victorian Literature and Culture, 2010, Vol.38(2), pp.427-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-1503 ; E-ISSN: 1470-1553 ; DOI: 10.1017/S1060150310000100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Walkowitz, Judith
  2. Walkowitz, Jr
  3. Walkowitz, Judith R.
  4. Judith R. Walkowitz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...