skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Smith, JD xóa Nhan đề tạp chí: Veterinary pathology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cartilaginous Metaplasia in the Sclera of Suffolk Sheep

Smith , J.D. ; Hamir , A.N. ; Greenlee , J.J.

Veterinary pathology, 2011, Vol.48(4), pp.827-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-2217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retinal Function and Morphology Are Altered in Cattle Infected with the Prion Disease Transmissible Mink Encephalopathy

Smith , J.D. ; Greenlee , J.J. ; Hamir , A.N. ; Richt , J.A. ; Greenlee , M.H.West

Veterinary pathology, 2009, Vol.46(5), pp.810-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greenlee , J.J.
  2. Hamir, A N
  3. Smith, J. D.
  4. Hamir, A. N.
  5. Hamir , A.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...