skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Vestnik Omskoj Ûridičeskoj Akademii xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expansion of Procedural Guaranties of Criminal Proceedings Participants – a Tendency to Absorb the Stage of Criminal Proceeding Initiation by Preliminary Investigation?

Zemlyanitsin E. I

Vestnik Omskoj Ûridičeskoj Akademii, 01 January 2014, Issue 22, pp.73-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2306-1340 ; E-ISSN: 2410-8812

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-compliance of Judicial Proceedings General Conditions as the Type of Procedural Mistakes in Criminal Case Consideration in Essence

Savchenko S. H

Vestnik Omskoj Ûridičeskoj Akademii, 01 May 2012, Issue 18, pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2306-1340 ; E-ISSN: 2410-8812

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ways to Reduce the Proceeding Load, Alternative to Decriminalization

Kirill V. Muravyev

Vestnik Omskoj Ûridičeskoj Akademii, 01 January 2016, Issue 30, pp.61-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2306-1340 ; E-ISSN: 2410-8812 ; DOI: 10.19073/2306-1340-2016-1-61-67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of Pre-Trial Proceedings in Multi-Disciplinary Criminal Cases

Irina S. Smirnova

Vestnik Omskoj Ûridičeskoj Akademii, 01 May 2017, Vol.14(2), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2306-1340 ; E-ISSN: 2410-8812 ; DOI: 10.19073/2306-1340-2017-14-2-61-65

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...