skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Vestnik MGIMO-Universiteta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary System of German Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.42(3), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: French Experience

Alexei V. Shestopal ; Nikolay V. Litvak

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.50(5), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Science of Diplomacy

T. V. Zonova

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.44-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in Power Clash of Civilizations

Alexei I. Podberezkin ; Artem V. Zhukov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.106-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School of Energy Diplomacy

V. I. Saligin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.186-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Diplomacy of Turkey

Volkan Ozdemir ; Igbal A. Guliyev

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.47(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Aspects of Russian Energy Diplomacy

Stanislaw Z. Zhiznin ; Vladimir M. Timokhov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.48(3), pp.43-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Italy System” as a Case of Innovative Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized Management For Effective Public Diplomacy: Case of Hasabara

Vitaliy V. Kabernik

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.44(5), pp.72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Exchanges in Public Diplomacy: Russian and International Experience

Alexey Dolinkiy

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.35(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The School of Energy Policy and Diplomacy of MGIMO

Valery I. Salygin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.43(4), pp.9-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy in the Discourse of Global Policy

Ivan Viktorovich Surma

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.39(6), pp.53-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROBLEMS OF DIPLOMACY IN THE PROCESS OF EURASIAN INTEGRATION

Antonina A. Durdyyeva

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.36(3), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in EEU Region: Understanding the Phenomenon and its Development

Ksenia P. Borishpolets

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.44(5), pp.42-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophical Ideas of Arne Næss in the Humanitarian Diplomacy of Norway

Mikhail G. Zubov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.42(3), pp.68-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Valery Ivanovich Salygin and energy diplomacy

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.34(1), pp.338-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Oleg Nikolaevich Bykov: life in science, diplomacy and fight for peace

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.34(1), pp.342-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of the French external cultural policy concept at the turn of the century

Sergey I. Kosenko

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.34(1), pp.235-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Opinion on Soft Power

Evgeny Mikhailovitch Astakhov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.34(1), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and Morality: 21 Shishkin Readings

Svetlana M. Medvedeva

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.49(4), pp.286-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...