skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Verfassung und Recht in Übersee xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing structure of international economic law

Petersmann, Ernst - Ulrich

Verfassung und Recht in Übersee, 1984, pp. 503-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0506-7286

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, Ernst - Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...