skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Utilities Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Part Hare, Part Tortoise – Explaining patterns in Norwegian public utilities reforms 1990–2010

Askim, Jostein ; Claes, Dag Harald

Utilities Policy, 2011, Vol.19(2), pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-1787 ; E-ISSN: 1878-4356 ; DOI: 10.1016/j.jup.2010.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public–private partnership and corporate public sector organizations: Alternative ways to increase social performance in the Portuguese water sector?

Silvestre, Hugo Consciência

Utilities Policy, September 2012, Vol.22, pp.41-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-1787 ; E-ISSN: 1878-4356 ; DOI: 10.1016/j.jup.2012.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Claes, D.H.
  2. Claes, Dh
  3. Silvestre, H.C.
  4. Askim, J
  5. Claes, Dag Harald

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...