skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Urology Practice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimizing the Cost of Treating Asymptomatic Ureterolithiasis

Lamberts, Remy W. ; Lines, Emily ; Conti, Simon L. ; Leppert, John T. ; Elliott, Christopher S.

Urology Practice [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0779 ; DOI: 10.1016/j.urpr.2017.03.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cost-Benefit Analysis of Medical Scribes and Electronic Medical Record System in an Academic Urology Clinic

Carnes, Kevin M. ; de Riese, Cornelia S. ; de Riese, Werner T.W.

Urology Practice, May 2015, Vol.2(3), pp.101-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0779 ; DOI: 10.1016/j.urpr.2014.10.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Transurethral Resection of the Prostate Costs across New York State Hospitals Using Severity of Illness Score

Hagan, Elizabeth A. ; Pak, Jamie S. ; Rutman, Matthew P.

Urology Practice [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0779 ; DOI: 10.1016/j.urpr.2015.07.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office Based Photovaporization of the Prostate for Benign Prostatic Hyperplasia: Outcomes and Patient Satisfaction

Elgin, Robert ; Pacha, Tarek ; Di Loreto, R. ; George, Valal

Urology Practice, January 2016, Vol.3(1), pp.70-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0779 ; DOI: 10.1016/j.urpr.2015.03.007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re: High Rates of Inadequate Urine Volume Cause Failure of Clinic Based Uroflowmetry in Men with Lower Urinary Tract Symptoms: J. Chandrapal, R. C. Bowen, D. P. Patel, A. Le, J. M. Hotaling and A. W. Southwick Urol Pract 2016;3:247–250.

Skarecky, Douglas ; Gordon, Adam ; Dhaliwal, Harleen ; Ahlering, Thomas

Urology Practice, March 2017, Vol.4(2), pp.183-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0779 ; DOI: 10.1016/j.urpr.2016.09.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skarecky, Douglas
  2. Pacha, Tarek
  3. Leppert, John T.
  4. Di Loreto, R.
  5. De Riese, Cornelia S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...