skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: University of Illinois Law Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why rational choice theory requires a multilevel constitutional approach to international economic law: a response to the case against reforming the WTO enforcement mechanism.(response to article by Jide Nzelibe in this issue, p. 319)(Symposium: Public International Law and Economics)

Petersmann, Ernst - Ulrich

University of Illinois Law Review, Wntr, 2008, Vol.2008(1), p.359-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-9948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Business & Company Resource Center (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petersmann, Ernst - Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...