skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Winckler, Marco xóa Nhan đề tạp chí: Universal Access in the Information Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Web browsing: supporting frequent uses and opportunistic requirements

Firmenich, Sergio ; Bosetti, Gabriela ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Corletto, José María

Universal Access in the Information Society, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bosetti, Gabriela
  2. Corletto, José María
  3. Firmenich, Sergio
  4. Rossi, Gustavo
  5. Winckler, Marco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...