skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: United European Gastroenterology Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance measures for endoscopy services: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) quality improvement initiative

Valori, Roland ; Cortas, George ; de Lange, Thomas ; Salem Balfaqih, Omer ; de Pater, Marjon ; Eisendrath, Pierre ; Falt, Premysl ; Koruk, Irfan ; Ono, Akiko ; Rustemović, Nadan ; Schoon, Erik ; Veitch, Andrew ; Senore, Carlo ; Bellisario, Cristina ; Minozzi, Silvia ; Bennett, Cathy ; Bretthauer, Michael ; Dinis-Ribeiro, Mario ; Domagk, Dirk ; Hassan, Cesare ; Kaminski, Michal F ; Rees, Colin J ; Spada, Cristiano ; Bisschops, Raf ; Rutter, Mathew

United European Gastroenterology Journal, February 2019, Vol.7(1), pp.21-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-6406 ; E-ISSN: 2050-6414 ; DOI: 10.1177/2050640618810242

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bretthauer, Michael
  2. Senore, Carlo
  3. Domagk, Dirk
  4. Spada, Cristiano
  5. Bennett, Cathy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...