skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

One size does not fit all: challenges of providing interactive worker assistance in industrial settings

Kosch, Thomas ; Abdelrahman, Yomna ; Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers, 11 September 2017, pp.1006-1011

ISBN: 9781450351904 ; ISBN: 1450351905 ; DOI: 10.1145/3123024.3124395

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Funk, Markus
  2. Abdelrahman, Yomna
  3. Abdelrahman, Y.
  4. Kosch, Thomas
  5. Schmidt, Albrecht

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...