skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive worker assistance: comparing the effects of in-situ projection, head-mounted displays, tablet, and paper instructions

Funk, Markus ; Kosch, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 12 September 2016, pp.934-939

ISBN: 9781450344616 ; ISBN: 1450344615 ; DOI: 10.1145/2971648.2971706

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Funk, Markus
  2. Kosch, Thomas
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Funk, M.
  5. Schmidt, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...