skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Turkish Online Journal of Distance Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTING SOCIALIZATION IN DISTANCE EDUCATION

Shelia Y. Tucker

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2012, Vol.13(1), pp.174-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-6488 ; E-ISSN: 1302-6488

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Relationship between the Levels of Digital Citizenship and Social Presence for the Graduate Students Having Online Education

Mithat Elcicek ; Hüsamettin Erdemci ; Hasan Karal

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2018, Vol.19(1), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.382801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUILDING BLOCKS: ENMESHING TECHNOLOGY AND CREATIVITY WITH ARTISTIC PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Katherine J.Janzen ; Beth Perry ; Margaret Edwards

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2017, Vol.18(1), pp.4-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.285705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER IMMEDIACY BEHAVIOURS AND DISTANT LEARNERS’ SOCIAL PRESENCE PERCEPTIONS IN VIDEOCONFERENCING APPLICATIONS

Mujgan Bozkaya

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2008, Vol.9(1), pp.180-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-6488 ; E-ISSN: 1302-6488

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asynchronous Video and the Development of Instructor Social Presence and Student Engagement

Kayla Collins ; Shannon Groff ; Cindy Mathena ; Lori Kupczynski

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2019, Vol.20(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.522378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEACHER IMMEDIACY BEHAVIORS AND PARTICIPATION IN COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION

Mestan Kucuk

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 April 2009, Vol.10(2), pp.225-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-6488 ; E-ISSN: 1302-6488

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benefits of An Online Discussion List in A Traditional Distance Education Course

Leone Hinton ; Julie Bradshaw

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 July 2004, Vol.5(3), pp.8-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-6488 ; E-ISSN: 1302-6488

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mathena, Cindy
  2. Collins, Kayla
  3. Grroff, Shannon
  4. Janzen, Katherine
  5. Kupczynski, Lori

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...