skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Tropical Medicine and International Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the Editors.(Letter to the editor)

Hurissa, Zewdu ; Cuevas, Luis E. ; Lalloo, David G. ; Hailu, Asrat

Tropical Medicine and International Health, Nov, 2010, Vol.15(11), p.1401(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary survey of domestic animal visceral leishmaniasis and risk factors in north‐west Ethiopia

Kenubih, Ambaye ; Dagnachew, Shimelis ; Almaw, Gizat ; Abebe, Tamerat ; Takele, Yegnasew ; Hailu, Asrat ; Lemma, Wessensegad

Tropical Medicine & International Health, February 2015, Vol.20(2), pp.205-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1111/tmi.12418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical characteristics and treatment outcome of patients with visceral leishmaniasis and HIV co‐infection in northwest Ethiopia

Hurissa, Zewdu ; Gebre‐Silassie, Samuel ; Hailu, Workagegnehu ; Tefera, Tewodros ; Lalloo, David G ; Cuevas, Luis E. ; Hailu, Asrat

Tropical Medicine & International Health, July 2010, Vol.15(7), pp.848-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1111/j.1365-3156.2010.02550.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical aspects of paediatric visceral leishmaniasis in N orth‐west E thiopia

Diro, Ermias ; Lynen, Lutgarde ; Gebregziabiher, Berhane ; Assefa, Abraham ; Lakew, Wubishet ; Belew, Zewdu ; Hailu, Asrat ; Boelaert, Marleen ; Griensven, Johan

Tropical Medicine & International Health, January 2015, Vol.20(1), pp.8-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1111/tmi.12407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the Editors

Hurissa, Zewdu ; Cuevas, Luis E. ; Lalloo, David G ; Hailu, Asrat

Tropical Medicine & International Health, November 2010, Vol.15(11), pp.1401-1401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1111/j.1365-3156.2010.02623.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hailu, Asrat
  2. Lalloo, David G
  3. Cuevas, Luis E.
  4. Hurissa, Zewdu
  5. Takele, Yegnasew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...