skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Nhan đề tạp chí: Trends In Parasitology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing

Dujardin, Jean-Claude ; Mannaert, An ; Durrant, Caroline ; Cotton, James A.

Trends in Parasitology, December 2014, Vol.30(12), pp.554-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-4922 ; DOI: 10.1016/j.pt.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Expanding World of Human Leishmaniasis

Cotton, James A.

Trends in Parasitology, May 2017, Vol.33(5), pp.341-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-4922 ; DOI: 10.1016/j.pt.2017.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide Approaches to Investigate Anthelmintic Resistance

Doyle, Stephen R. ; Cotton, James A.

Trends in Parasitology, April 2019, Vol.35(4), pp.289-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-4922 ; DOI: 10.1016/j.pt.2019.01.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James A
  2. Cotton, J.A.
  3. Cotton, Ja
  4. Durrant, Caroline
  5. Doyle, Stephen R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...