skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Nhan đề tạp chí: Transplantation Proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in adenine nucleotides and lipid hydroperoxides during normothermic cardiopulmonary bypass in a porcine model of type II non-heart-beating donor

Arias-Diaz, J ; Alvarez, J ; Gomez, M ; Del Barrio, R ; Garcia-Carreras, C ; Gonzalez, P ; Balibrea, J.L

Transplantation Proceedings, 1997, Vol.29(8), pp.3486-3487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/S0041-1345(97)01117-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Balibrea, J.L
  2. Arias-Diaz, J
  3. Gomez, M.
  4. Balibrea, Jl
  5. Garcia-Carreras, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...