skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Transplantation Proceedings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pretreatment of HL60 cells with Deoxyspergualin enhances trail-induced apoptosis independent of caspase 3 activation

Wu, J ; He, J ; Sooudi, S ; Jiang, X L ; Ray, P ; Thomas, F ; Thomas, J M

Transplantation proceedings, 2001, Vol.33(1-2), pp.278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 11266818 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leflunomide, a novel immunomodulatory agent: in vitro analyses of the mechanism of immunosuppression

Chong, A S ; Gebel, H ; Finnegan, A ; Petraitis, E E ; Jiang, X L ; Sankary, H N ; Foster, P ; Williams, J W

Transplantation proceedings, February 1993, Vol.25(1 Pt 1), pp.747-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 8438466 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, X.L.
  2. Finnegan, A
  3. Sankary, H N
  4. Thomas, F.
  5. Wu, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...