skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: Transactions of Nonferrous Metals Society of China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractional distribution and risk assessment of heavy metal contaminated soil in vicinity of a lead/zinc mine

Huang, Shun-Hong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2014, Vol.24(10), pp.3324-3331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63473-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moderately thermophilic bacteria on metal extraction and electrochemical characteristics for zinc smelting slag in bioleaching system

Jiang, Kai-Qi ; Guo, Zhao-Hui ; Xiao, Xi-Yuan ; Wei, Xiao-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22(12), pp.3120-3125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61580-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc removal from hyperaccumulator Sedum alfredii Hance biomass

Yang, Jian-Guang ; Peng, Chang-Hong ; Tang, Chao-Bo ; Tang, Mo-Tang ; Zhou, Ke-Cao

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, Vol.19(5), pp.1353-1359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60449-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomy characterization and cadmium biosorption of fungus strain

Zeng, Xiao-Xi ; Chai, Li-Yuan ; Tang, Jian-Xin ; Liu, Xue-Duan ; Yang, Zhi-Hui

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2013, Vol.23(9), pp.2759-2765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62794-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvent extraction of zinc, manganese, cobalt and nickel from nickel laterite bacterial leach liquor using sodium salts of TOPS-99 and Cyanex 272

Mishra, R.K ; Rout, P.C ; Sarangi, K ; Nathsarma, K.C

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, January 2016, Vol.26(1), pp.301-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64119-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosorption behaviors of Cu 2+, Zn 2+, Cd 2+ and mixture by waste activated sludge

Luo, Sheng-Lian ; Yuan, Lin ; Chai, Li-Yuan ; Min, Xiao-Bo ; Wang, Yun-Yan ; Fang, Yan ; Wang, Pu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(6), pp.1431-1435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(07)60033-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chai, Li-Yuan
  2. Yuan, Lin
  3. Rout, P.C
  4. Nathsarma, K.C
  5. Wang, Pu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...