skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang, XL xóa Nhan đề tạp chí: Toxicology and applied pharmacology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective cytolysis by a protein toxin as a consequence of direct interaction with the lymphocyte plasma membrane

Hinman, C L ; Jiang, X L ; Tang, H P

Toxicology and applied pharmacology, 15 June 1990, Vol.104(2), pp.290-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 2363180 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, Xiao Ling
  2. Tang, Hp
  3. Hinman, Cl
  4. Tang, Hai-Ping
  5. Tang, H P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...