skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Toxicology Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binding of formaldehyde to human and rat nasal mucus and bovine serum albumin

Bogdanffy, M S ; Morgan, P H ; Starr, T B ; Morgan, K T

Toxicology letters, September 1987, Vol.38(1-2), pp.145-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4274 ; PMID: 3629625 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morgan, Paul H
  2. Morgan, K T
  3. Morgan, T
  4. Starr, Thomas B
  5. Bogdanffy, Ph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...