skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gene Expression Analysis Reveals Chemical-Specific Profiles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression Analysis Reveals Chemical-Specific Profiles

Morgan, K. T.

Toxicological Sciences, 6/1/2002, Vol.67(2), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10960929 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/toxsci/67.2.155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dosimetry Modeling of Inhaled Formaldehyde: Comparisons of Local Flux Predictions in the Rat, Monkey, and Human Nasal Passages

Kimbell, J. S ; Subramaniam, R. P ; Gross, E. A ; Schlosser, P. M ; Morgan, K. T

Toxicological Sciences, 2001, Vol.64(1), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-0929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dosimetry Modeling of Inhaled Formaldehyde: Binning Nasal Flux Predictions for Quantitative Risk Assessment

Kimbell, J. S ; Overton, J. H ; Subramaniam, R. P ; Schlosser, P. M ; Morgan, K. T ; Conolly, R. B ; Miller, F. J

Toxicological Sciences, 2001, Vol.64(1), pp.111-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-0929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nasal epithelium as a sentinel for airborne environmental pollution

Calderón-Garcidueñas, L ; Rodríguez-Alcaraz, A ; Villarreal-Calderón, A ; Lyght, O ; Janszen, D ; Morgan, K T

Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, December 1998, Vol.46(2), pp.352-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6080 ; PMID: 10048139 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morgan, K
  2. Morgan, Kt
  3. Morgan, K T
  4. Morgan, K. T.
  5. Kimbell, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...