skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Nhan đề tạp chí: Topics in Current Chemistry xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Templates in Chemistry III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Templates in Chemistry III

Broekmann, Peter ;Dötz, Karl-Heinz ;Schalley, Christoph A.;; Broekmann, Peter ; Dötz, Karl-Heinz ; Schalley, Christoph

Series ISSN: 0340-1022 ; ISBN: 978-3-540-89691-3 ; E-ISBN: 978-3-540-89692-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-89692-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dötz, Karl-Heinz
  2. Schalley, Christoph A.
  3. Schalley, C.A.
  4. Dötz, K.-H.
  5. Schalley, Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...