skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Thorax xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching students to prescribe oxygen safely: the impact of an e-learning module and BTS oxygen prescription section on oxygen prescribing by medical students taking final MBBS examinations.(British Thoracic Society)(Report)

Hammersley, D ; Smith, Lje ; Furmedge, D ; Ward, C ; Kennedy, S ; Restrick, Lj ; Sturrock, A

Thorax, Dec, 2013, Vol.68(12), p.A206(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P238 Competence in, and Safety of, Oxygen Prescribing by Medical Students Taking Final MBBS as Assessed by Objective Structured Clinical Examination

Hammersley, D ; Connor, A ; Ward, C ; Kennedy, S ; Sturrock, A ; Restrick, Lj

Thorax December 2012, Vol.67(Suppl 2), p.A168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6376 ; E-ISSN: 1468-3296 ; DOI: 10.1136/thoraxjnl-2012-202678.299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M26 Teaching students to prescribe oxygen safely: the impact of an e-Learning module and BTS oxygen prescription section on oxygen prescribing by medical students taking Final MBBS examinations

Hammersley, D ; Smith, Lje ; Furmedge, D ; Ward, C ; Kennedy, S ; Restrick, Lj ; Sturrock, A

Thorax December 2013, Vol.68(Suppl 3), p.A206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6376 ; E-ISSN: 1468-3296 ; DOI: 10.1136/thoraxjnl-2013-204457.436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative versus qualitative analysis of peak expiratory flow in occupational asthma.

Côté, J ; Kennedy, S ; Chan-Yeung, M

Thorax, 1 January 1993, Vol.48(1), p.48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6376 ; E-ISSN: 1468-3296 ; DOI: 10.1136/thx.48.1.48 ; PMID: 8434353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colopleural fistula due to strangulated Bochdalek hernia in an adult.

Sinha, M ; Gibbons, P ; Kennedy, S C ; Matthews, H R

Thorax, 1 September 1989, Vol.44(9), p.762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6376 ; E-ISSN: 1468-3296 ; DOI: 10.1136/thx.44.9.762 ; PMID: 2588216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S
  2. Kennedy
  3. Restrick, Lj
  4. Ward, C
  5. Sturrock, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...