skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Nhan đề tạp chí: Third World Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriarchs and politics: Prospects for the Korean peninsula

Cotton, James

Third World Quarterly, 01 January 1988, Vol.10(1), pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598808420045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. James Cotton
  3. Cotton, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...