skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Nhan đề tạp chí: Thermochimica Acta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste

Bakhtiyari , S. ; Allahverdi , A. ; Rais-Ghasemi , M. ; Zarrabi , B.A. ; Parhizkar , T.

Thermochimica acta, 2011, Vol.514(1), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parhizkar , T.
  2. Allahverdi, A
  3. Bakhtiyari, S
  4. Rais-Ghasemi , M.
  5. Parhizkar, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...