skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Theoretical Population Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE EXTENDED MORAN MODEL AND ITS RELATION TO COALESCENTS WITH MULTIPLE COLLISIONS

Huillet, Thierry ; Moehle, Martin; Huillet, Thierry (Editor)

Theoretical Population Biology, 12 November 2011, Vol.87, pp.5-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5809 ; E-ISSN: 1096-0325 ; DOI: 10.1016/j.tpb.2011.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohle, M
  2. Huillet, T.
  3. Möhle, Martin
  4. Huillet, Thierry
  5. Moehle, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...