skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa Nhan đề tạp chí: The New England Journal of Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Case 40-2010: A 68-Year-Old Woman with Chest Pain during an Airplane Flight
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case 40-2010: A 68-Year-Old Woman with Chest Pain during an Airplane Flight

Cabot, Richard C. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Rosenberg, Eric S. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Peters, Christine C. ; Picard, Michael H. ; Rosenfield, Kenneth ; Digumarthy, Subba ; Smith, R. Neal

New England Journal of Medicine, 12/30/2010, Vol.363(27), pp.2652-2661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMcpc1011317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shepard, Jo-Anne O.
  2. Peters, Christine C.
  3. Smith, R.N.
  4. Smith, R Neal
  5. Ebeling, Sally H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...