skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starved, sleepless, cold, and in pain.(Anaesthesia.)

Simini, Bruno

The Lancet, Dec 21, 1996, Vol.348(9043), p.SII1(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial

Moller, Ann M ; Villebro, Nete ; Pedersen, Tom ; Tonnesen, Hanne

The Lancet, Jan 12, 2002, Vol.359(9301), p.114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preoperative radiotherapy becomes standard for colorectal cancer.(News)(Brief Article)(Statistical Data Included)

Mcnamee, David

The Lancet, June 24, 2000, Vol.355(9222), p.2225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Lancet  (2)
  2. Lancet (London, England)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moller, A
  2. Tønnesen, Hanne
  3. Villebro, Nete
  4. Tonnesen, Hanne
  5. Pedersen, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...