skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Tetrahedron Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An enantiospecific synthesis of estrone

Hutchinson, John H ; Money, Thomas

Tetrahedron Letters, 1985, Vol.26(15), pp.1819-1822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)94746-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silaketals as tethers in intramolecular radical cyclisations

Hutchinson, John H ; Daynard, Tim S ; Gillard, John W

Tetrahedron Letters, 1991, Vol.32(5), pp.573-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)74830-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tandem radical cyclisation - intramolecular Mukaiyama aldolisation approach to forskolin

Hutchinson, John H ; Pattenden, Gerald ; Myers, Peter L

Tetrahedron Letters, 1987, Vol.28(12), pp.1313-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)95357-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dichotomous reactivity in stannane and cobalt mediated radical cyclisations

Begley, Michael J ; Bhandal, Harcharan ; Hutchinson, John H ; Pattenden, Gerald

Tetrahedron Letters, 1987, Vol.28(12), pp.1317-1320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)95358-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses of 5- and 6-[2,3]-dihydrobenzofuran β-amino acids

Coleman, Paul J ; Hutchinson, John H ; Hunt, Cecilia A ; Lu, Ping ; Delaporte, Enock ; Rushmore, Tom

Tetrahedron Letters, 2000, Vol.41(31), pp.5803-5806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)00965-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of a novel thiopyranoindole ring system

Hutchinson, John H ; Mceachern, Ernie J ; Scheigetz, John ; Macdonald, Dwight ; Thérien, Michel

Tetrahedron Letters, 1992, Vol.33(33), pp.4713-4716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)61266-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, J.H.
  2. Hutchinson, John H.
  3. Hutchinson, Jh
  4. Pattenden, Gerald
  5. Pattenden, G.

theo chủ đề:

  1. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...