skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Telematics and Informatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of engagement motives for social TV on social presence and sports channel commitment

Hwang, Youngchan ; Lim, Joon Soo

Telematics and Informatics, November 2015, Vol.32(4), pp.755-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5853 ; E-ISSN: 1879-324X ; DOI: 10.1016/j.tele.2015.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the dynamic effects of social network advertising: A semiotic perspective

He, Junhui ; Shao, Bingjia

Telematics and Informatics, May 2018, Vol.35(2), pp.504-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5853 ; E-ISSN: 1879-324X ; DOI: 10.1016/j.tele.2018.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When retweets persuade: The persuasive effects of dialogic retweeting and the role of social presence in organizations’ Twitter-based communication

Lim, Young-Shin ; Lee-Won, Roselyn J

Telematics and Informatics, August 2017, Vol.34(5), pp.422-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5853 ; E-ISSN: 1879-324X ; DOI: 10.1016/j.tele.2016.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging social capital matters to Social TV viewing: Investigating the impact of social constructs on program loyalty

Lin, Trisha T.C ; Chiang, Yi-Hsuan

Telematics and Informatics, p.101236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5853 ; E-ISSN: 1879-324X ; DOI: 10.1016/j.tele.2019.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shao, Bj
  2. Chiang, Yh
  3. Hwang, Youngchan
  4. Lee-Won, R.J.
  5. Shao, Bingjia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...