skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Tectonophysics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat flow and thermal modeling of the Yinggehai Basin, South China Sea

He, Lijuan ; Xiong, Liangping ; Wang, Jiyang

Tectonophysics, 2002, Vol.351(3), pp.245-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-1951 ; E-ISSN: 1879-3266 ; DOI: 10.1016/S0040-1951(02)00160-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, J.
  2. Xiong, Lp
  3. Xiong, L.
  4. Xiong Liangping
  5. Wang, Jiyang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...