skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Tectonics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transylvanian basin, transfer zone between coeval extending and contracting regions: inferences on the relative importance of slab pull and rift push in arc--back arc systems.(Abstract)

Huismans, Ritske S. ; Bertotti, Giovanni

Tectonics, April, 2002, Vol.21(2), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-7407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bertotti, Giovanni
  2. Huismans, Rs
  3. Vrije Universiteit, Institute of Earth Sciences
  4. Bertotti, G
  5. Huismans, Ritske S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...